Director

 Kin-Wei Chen, M.D. Ph.D. 

TEL: 886 (2) 23123456 ext 71560
886 (2) 33668691          
E-mail: kachan@ntu.edu.tw

Deputy Director

Name Telephone E-mail
Nei - Li Chan (02)23123456 ext 62214 nlchan@ntu.edu.tw
Jin-Yuan Shih (02)23123456 ext 62910 jyshih@ntuh.gov.tw

 Faculty

Name Position Extension
Pei-Jer Chen Physician 67072
Bor-Luen Chiang Physician 67302
Jia-Horng Kao Physician 67307
Ian Chen  Physician  (02)33668233 
Fu-Chang Tsai Physician 88989 transfer 17
Hsin-Cheng Tsou Senior Secretary 29253443
Kuen-Feng Chen Physician Principle Investigator 63548
Shu-Ching Chen Physician Principle Investigator 63545
M. T. Huang Physician Principle Investigator 63185
Jih-Hsiang Lee Physician Principle Investigator 66642
Ming-Kai Pan Physician Principle Investigator 63178

Division of Clinical Research

Name Position Extension
C. F.  TAI  Chief 63160
Chin-Hao Chang Assistant Researcher 33668257
Tsai-Yi Wu Contract Manager 33668242
Sin-Jie Lin  Contract Registered Nurse 33668234
Wai-Ying Chen Contract Manager 33668212
Jin-Yu Chen Contract Manager 33668718

Division of Experimental Research

Name Position Extension
J. J.  TSAI Chief 65759 

The Second Core Laboratory

J. J.  TSAI  Assistant Researcher 65759 
C.  LIU Technician 65760 
R. T.  CHANG Technician 66680 
Y. L.  LIU Research Assistant 65762 
Yun-Yu Sun Research Assistant 63206

The Third Core Laboratory

Ya-Ting Chuang Assistant Researcher 65720
P. OU  YANG Medical Technologist 65725 
C. I. TSAI Research Assistant 65725
Kai-Ting Yang Research Assistant 65725

The Sixth Core Laboratory

S. Y.  WANG Technician 63177 

The Seventh Core Laboratory

Y. L. LIN  Assistant Researcher 63170 
H. P. YUAN Research Assistant 63162

The Eighth Core Laboratory

C. C. YU Post-Doctor 63483
Y. K. HUNG Research Assistant 63480

The Ninth Core Laboratory

M. YAO Physician 62879
Sheng-Hsien Lee Contract Manager 67834
WenJun Chen Contract Medical Technologist 67835

Division of Training & Planning

Name Position Extension
Wen-Fang Cheng  Chief 65166 
Chan-chuan Hu Registered Nurse 62013
Y. C.  LEE Technician 67297 
Yu-Ting Chiou Contract Manager 67829

Staff

Name Position Extension
Chen-Ta Lee  Officer 67070
Ching-Yin Lien Maintenance Worker 65762
Hsiu-Fen Liu Maintenance Worker 65834